И З Л О Ж Б А   “ДА ВИДЯТ ВСИЧКИ ПО СВЕТА, ЧЕ БЪЛГАРСКИЙ НАРОД ЖИВЕЕ…”, посветена на живота и делото на големия ни възрожденец Петко Р. Славейков (1827 - 1895)

Изложбата включва: 13 ПАНА (50/70), представящи живота и делото на Петко Р. Славейков като просветител, журналист, поет, политик и обществен водач; оригинални етнографски материали, вещи, книги и периодични издания от библиотеката на поета, цветни копия на ръкописи, снимки и кореспонденция.