НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

София 1000, ул. Г. С. Раковски № 138, тел: 02 / 987 34 14

www.nlmuseum.bg, e-mail: nlmuseum@ abv.bg

Къщи музеи: Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, П. К. Яворов, Елин Пелин – с. Байлово, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Емилиян Станев – Велико Търново

Литературни кабинети: Стилиян Чилингиров, Иван Богданов, Владимир Башев

УТВЪРДИЛ:/П/

ДИРЕКТОР:

Пламен Георгиев-Крайски

29.12.2016г.

СТРАТЕГИЯ

 ЗА РАЗВИТИЕТО НА

НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

за периода 2016 - 2020 година

Настоящата Стратегия за развитие на Националния литературен музей (НЛМ) е разработена в съответствие със Стратегическите цели и приоритети на Министерство на културата за периода 2015 – 2018 година и на базата на Концепцията за развитие на Националния литературен музей за периода 2016 – 2020 година, изготвена от директора на музея за конкурсната процедура за избор на директор на НЛМ.

I. МИСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

Националният литературен музей е държавен културен и научен институт с национално значение, който има мисията да издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира веществени и документални ценности, свързани с цялостната история на българската литература от основаването на българската държава до наши дни.

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

            Националният литературен музей - модерен и иновативен, имащ своето запазено място и авторитет сред националните културни институции на страната.

 Основната тенденция в развитието на НЛМ за периода ще бъде комплексният напредък на всички музейни дейности – с различни акценти през отделните години.

По отношение на ролята на музея като образователен център основна тенденция е създаването и реализирането на програми, подпомагащи развитието на ценностната система на децата и младите хора на базата българските културни традиции, отразени в нашата литература. Създаване на условия за етнокултурно взаимодействие и интеграция на всички религиозни групи в единната българска нация и културната й идентичност в европейската история.

Особено място се отделя на увеличаването на възможностите за достъп до богатствата на Националния литературен музей на хора с увреждания чрез съдействие за изграждане на достъпна среда и внедряване на съвременни музейни продукти, в партньорството с обществените организации за реализиране на съвместни проекти.

Създаване на условия за развиване образователната квалификация на персонала, разширяването на музеоложките проучвания и езиковата подготовка.

III.  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

            Стратегическите цели приоритети на Националния литературен музей се определят от Приоритетите и стратегическите цели, които си е поставило Министерството на културата за периода 2015-2018г. Те ще се реализират съобразно финансовите възможности и мястото на музея в духовното и културно развитие на страната.

Дейността на служителите от Националния литературен музей през периода 2016 – 2020 година ще бъде организирана така, че да съдейства за постигане на основната стратегическа цел: „Националният литературен музей – модерен и иновативен, популярен и авторитетен“.

            Трайни приоритети, стоящи пред дейността на служителите на Националния литературен музей са:

1.      издирване, събиране и опазване на движимите културни ценности в областта на литературата и литературното наследство;

2.      създаването на повече съвременни музейни продукти и образователни програми и чрез тях – повече популярност, публики и приходи;

3.      поддръжка на сградния фонд;

4.      популяризиране на музея не само на национално, но и на европейско ниво. Използване възможността, която предоставя председателството на България на Съвета на Европейския съюз;

5.      Развитие на Националния литературен музей, базирано на приемствеността и добрите практики от сродни институции.

            Настоящата стратегия подлежи на ежегодна актуализация.


IV.  МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

МЕРКИ

ПРИОРИТЕТ

от Стратегическите цели и приоритети на Министерство на културата за периода 2015 – 2018 година

ЦЕЛ

от Стратегическите цели и приоритети на Министерство на културата за периода 2015 – 2018 година

ДЕЙНОСТИ

ИНДИКАТОРИ

СРОК

за изпълнение

Текущи

Целеви

Разработени вътрешно-организационни документи, регламентиращи дейността в НЛМ, в т.ч. Стратегия за развитие, Планове, Правила, Правилници

ПРИОРИТЕТ 17.4. ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 2014-2023г.

Цел 5: Формиране на визия, приоритети и цели за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм

1.    Разработване на  Стратегически цели за дейността на НЛМ

2.    Разработване на ежегодни планове/отчети за работа на НЛМ

3.    Извършване на оценка на риска и разработване на Стратегия за управление на риска и  риск – регистър.

4.    Създаване на регистър на собствените и управляваните от музея имоти.

5.    Изготвяне и утвърждаване на Вътрешни правила за организация на документооборота

6.    Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов ред

7.    Актуализиране на Противопожарна инструкция

8.    Изготвяне и утвърждаване на Правилник за обработка, комплектуване и ползване на научния архив на Националния литературен музей

9.    Подготвяне на  Номенклатура на делата със срокове за тяхното съхранение

10.        Предприемане на действия по издаване на нови актове за публична държавна собственост на къща музей „Елин Пелин“, къща музей „Иван Вазов“ и на имоти на музея - частна държавна собственост.

11.        Предприемане на действия за предаване на Държавна агенция „Архиви“ – архивите на НЛМ, подлежащи на постоянно съхранение.

-

1.    Разработени Стратегически цели за дейността на НЛМ

2.    Разработени ежегодни планове/отчети за работа на НЛМ

3.    Извършена оценка на риска и разработени Стратегия за управление на риска и  риск – регистър.

4.    Регистър на собствените и управляваните от музея имоти.

5.    Вътрешни правила за организация на документооборота

6.    Актуализиран Правилника за вътрешния трудов ред

7.    Актуализирана Противопожарна инструкция

8.    Утвърден Правилник за обработка, комплектуване и ползване на научния архив на Националния литературен музей

9.    Подготвена Номенклатура на делата със срокове за тяхното съхранение

10.             Издадени АДС – на къща музей Елин Пелин и Иван Вазов

11.             Протокол за предаден архив на НЛМ в ДА „Архиви“

15.01.-ежегодно

01.02. – ежегодно

15.05.2017г.

15.01.2017г.

01.04.2017г.

01.04.2017г.

01.04.2017г.

01.05.2017г.

01.11.2017г.

01.06.2017г.

30.12.2017г.

Създаване на условия за подобряването на финансовата и трудовата дисциплина

ПРИОРИТЕТ 17.4. ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 2014-2023г.

Цел 6: Финансово обезпечаване на стратегическите приоритети и цели

1.  Прилагане на интегриран подход при финансиране на дейностите:

1.1.      Привличане на алтернативни източници за финансиране - Разработване на проектни предложения за осигуряване на външно финансиране на дейности на НЛМ

1.2.      Осигуряване на външно финансиране при застраховане, транспортиране на изложба

1.3.      Партньорства със сродни музеи и други културни институти в страната и чужбина

1.1„Литература и памет“ – по обявена сесия за частично финансиране от Министерство на културата.

Партньор в проект за изложбата „Портрет имаш, жена нямаш“ на РИМ - Попово.

Разработени и подадени, но не получили финансиране проекти:

„Маркетингово проучване на настоящи и потенциални публики на литературните музеи в България“ -сесия на НФ „Култура“; „195 непознати рисунки на Илия Петров“ - сесия на СП „Култура“.

Консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“ Посланически фонд на Американското посолство в България за опазване на културното наследство.- очаква класиране

1.1.Разработени проектни предложения за осигуряване на външно финансиране на дейности на НЛМ – 3бр. за 2017г.

1.2.Осигурено външно финансиране при застраховане, транспортиране на изложба – 1бр. за 2017г.

1.3.Сключени споразумения за сътрудничество – 3 бр. за 2017г.

2017 – 2020г.

 

ПРИОРИТЕТ 17.4. ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 2014-2023г.

Цел 6: Финансово обезпечаване на стратегическите приоритети и цели

2.  Създаване на възможности за разработка и прилагане на вътрешна система за годишно оценяване на персонала и материално стимулиране;

-

Разработени Вътрешни правила за оценяване изпълнението на служителите и извършвано ежегодно оценяване 

Декември 2016г.

3.  Балансиране на натовареността на служителите

-                     

Изработени графици за ангажиране  на служителите  с оглед повишаване посещаемостта на къщите музеи и изпълнение на текущите задачи

2017-2020 г.

регулярно

Създаване на условия за разширяване на достъпа до култура, включително и на публиката със специални нужди

17.3. ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ В ОСНОВНА НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБРАЗ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Цел 3: Създаване на съпричастност с постиженията на съвременната култура и изкуствата

Проучване на възможностите за ползване на изложбени зали в сгради с осигурени подходи и съоръжения за достъпна среда за трудноподвижни хора

Поради спецификата на сградите, няма къщи музеи с  осигурена достъпна среда за трудно-подвижни хора

Излагане на експозиции в зали, осигуряващи достъп на трудноподвижни хора

2017-2020 г.

Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света

17.3. ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ В ОСНОВНА НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБРАЗ НА НАЦИОНАЛНА-ТА ИДЕНТИЧНОСТ

Цел 4: Утвърждаване на мястото на българската култура в европейското културно пространство

Непрекъснато подготвяне и публикуване на актуална  информация на интернет-сайта на НЛМ, в медии, интервюта, цитати, записи, публикации в чужди медии

307 положителни публикации в медии

Публикации на интернет-сайта на НЛМ, в медии, интервюта, цитати, записи, публикации в чужди медии -1000 броя/годишно

2017-2020 г.

Изготвяне на научно-справочен апарат за движимите културни ценности (ДКЦ)

ПРИОРИТЕТ 17.6. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

Цел 9: Дигитализация на движимото и недвижимото културно наследство и осигуряване на достъп до електронни регистри и публична база данни за него

1.      Паспортизация и дигитализация на движимите  културни ценности, съхранявани в НЛМ

2.      Инвентаризации – цялостни и репрезентативни

3.      Научно-техническа обработка на сбирки и лични фондове на писатели и поети, изготвяне на електронни описи към тях и докладването им пред експертна комисия

1.1.Изготвени паспорти  за ДКЦ - 565бр.

1.2.Дигитализирани 51300 бр. ДКЦ

2.      Инвентаризация - 3бр. за 2016г.

3.      Електронен опис – 1бр.

1.1.Изготвени паспорти  за ДКЦ - 1000бр. / годишно

1.2.Дигитализирани 1000 бр. ДКЦ / годишно

2.  Брой инвентаризации в къщи музеи – 5 бр.

3.  Електронен опис – 5бр.

2017-2020г.

2017-2020г.

30.12.2017г.

30.12.2017г.

Обновяване на музейните експозиции и фондохранилища

ПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРА

Цел 13: Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежа

1.Издирване, събиране и проучване на веществени доказателства, свързани с литературната история

2. Идентификация на ДКЦ

3. Изготвяне на електронни описи на ОФ и НСФ във всяка къща музей

4. Актуализация на научните архиви на къщите музеи в системата на НЛМ

1. Събрани документи/вещи – 30 бр.

2. Извършени процедури по  идентификация на ДКЦ - 3бр.  комисии, за 19 бр. вещи/ документи или др.

1. Събрани документи/вещи – 50 бр., ежегодно

2. Извършени процедури по  идентификация на ДКЦ – 5 бр.  комисии, за 100 бр. вещи/документи или др., ежегодно

3. Изготвен по един опис за всяка действаща къща музей

4. Актуализирани научни архиви на къщите музеи в системата на НЛМ

2017-2020г.

Стимулиране на мобилността на музейните колекции на национално и международно ниво

ПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРА

Цел 13: Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежа

Разработване на нови тематико-експозиционни планове.

Преговори с музеи от страната и/или  институции от страната и чужбина, които да партнират при реализирането на мобилни изложби.

 

1.Партньорска изложба с Исторически музей – гр. Попово „Портрет имаш – жена нямаш“ в гр. Трявна.

2.Мобилна изложба „Към всичко подхождай с любов“, посветена на Емилиян Станев в градовете Велико Търново, Габрово, Елена и др.

3.Изложба на художествени произведения от фонда на Националния литературен музей в Националната галерия (01.11. 2017 – 31.01. 2018г.)

4.Мобилна изложба по повод 120 г. от смъртта на Алеко Константинов, съвместно с Исторически музей – гр. Свищов.

5.Юбилейната изложба „Литература и памет“ в гр. Бургас (януари-февруари), гр. Свищов (м. март) и в др. градове в страната.

2017 г.

Осъвременяване на изложбените концепции в музеите, така че да привличат, ангажират и комуникират на достъпен език, нови експозиционни послания

ПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРА

Цел 13: Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежа

Разработване на атрактивни тематико-експозиционни планове за обновяване на наличните експозиционни зали и за изложби с ДКЦ извън НЛМ

Тематико-експозиционен план за „Литература и памет“

1.     Тематико-експозиционен план за нова документална експозиция в Дом паметник „Елин Пелин“ и обновяване на битовата експозиция в къща музей „Елин Пелин“

2.     Изложба на етнографски материали, събирани от П.Р.Славейков в къща музей „П. и П.Славейкови“ – „Етнографските богатства на НЛМ“ ( м. март)

3.     Изложба „195 непознати рисунки на Илия Петров“.

4.     Обновена фотоизложба „Домът на Яворов и Лора“ в двора на къща музей „П.К.Яворов“.

2017г.

Организиране на събития за публичност и популяризиране на дейността на НЛМ

ПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРА

Цел 13: Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежа

1.            Създаване на нов сайт на НЛМ.

2.            Подписване на споразумения/договори за сътрудничество с туристически оператори за включване на НЛМ в карти, реклами, маршрути – за популяризиране на дейността на НЛМ.

3.            Публикации в интернет и медии – печатни, видеоматериали за дейността на НЛМ

4.            Брошури за къщите музеи

1.    Своевременно се актуализира информацията на сайта на НЛМ

2.    Включване на НЛМ в карта за София-тур

3.    307бр. публикации в електронните медии

4.    Издаден футляр с картички за Вазов

1.    Актуализиран интернет-сайт

2.    Подписани договори/споразумения за сътрудничество

3.    Публикации в интернет и медии – печатни, видеоматериали за дейността на НЛМ

4.    Брошури за къщите музеи

5.    Кампания по набиране на книги за българската общност в консулски окръг Чикаго.

6.    Честване на 140 г. от рождението на Елин Пелин.

7.    Честване на 110 г. от рождението на Емилиян Станев.

8.    Общоградски чествания на рождението с тържествен концерт, съвместно с община Велико Търново, РБ „П. Р. Славейков“, ВТУ „Св.Св Кирил и Методий“.

9.    Прожекция на документалния филм за Ем. Станев „Вечните ловни полета“. (28 февруари). (В. Търново, Г. Оряховица, Трявна)

10.             Конференция във В. Търново съвместно с община В. Търново, РБ „П. Р. Славейков“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

11.             Отбелязване на Световния ден на поезията - 21 март.

12.             Честване на 190-годишнина от рождението на Петко Р.  Славейков.

13.             Отбелязване на 75 г. от смъртта на Никола Вапцаров.

14.             Връчване на литературната награда „Владимир Башев” за млади поети до 32-годишна възраст.

15.             „Нощ на литературата“, „Нощ на музеите“. (м. май)

16.             Събития, свързани с честванията на 140 г. от рождението на Елин Пелин - първият уредник на къщата музей на Иван Вазов. (м. юли)

17.             Събития по честване на 167 г. от рождението на Иван Вазов (м. юли)

18.             Събитие за проф. Иван Шишманов по случай 155 г. от рождението му. (м. юни)

19.             Поетична вечер, посветена на Евгения Марс по случай 140 г. от рождението й (м. август).

20.             Мероприятия в дворното пространство на къща музей „Пейо Яворов

2017 г.

2017г.

Развитие на научно-изследователска дейност

ПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРА

Цел 13: Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежа

Проучване, издирване и изследване на конкретни теми за литературното наследство на България.

22бр. публикации, доклади, участия в конференции

1.  „Летопис на Вазовия род“

2.  „Поетика на творческото прозрение. Възвратност на символите – архиви и знаци на паметта“,

3.  Издаване на том VII на Известия на НЛМ

2017 г.

Реставрация и консервация на  сградния фонд и осигуряване на съвременна експозиционна инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРА

Цел 13: Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежа

  1. Организиране изготвянето на проекти за реставрация и консервация на къщите музеи
  2. Търсене на възможности за осигуряване на финансиране на ремонтните дейности
  3. Провеждане на процедури по реда на ЗОП за осигуряване на изпълнител на ремонтните дейности /при осигурено финансиране/
  4. Извършване на дейностите по реставрация и консервация на сградния фонд.

    Съгласуван проект за консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“, по реда на ЗКН

Консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“ по покана на Посланическия фонд на Американското посолство в България

Извършен ремонт на на фасадата на музей Яворов;

Извършен ремонт на тераса на къща музей „Никола Вапцаров“;

Извършен вътрешен ремонт на стените и санитарното помещение на къща музей „Иван Вазов“.

Извършени подобрения и текущи ремонти в Дирекцията на НЛМ, литературен кабинет „Вл. Башев“

1.    Издадено разрешение за строеж за дейности по изпълнение на проекта за консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“ (при наличие на финансиране)

2.    Ремонтни дейности на къща музей „Елин Пелин“ (при наличие на финансиране).

3.    Ремонтни дейности на къща музей „Емилиян Станев“ (при наличие на финансиране)

4.    Ремонтни дейности на къща музей „Никола Вапцаров“(при наличие на финансиране)

2017 г.